BOZP a PO

Úvod BOZP a PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka BOZP) definujeme jako legislativou stanovená pravidla nebo opatření, jejichž úkolem je předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví při pracovním procesu. V současné době však neexistuje oficiální definice.

Do problematiky zajištění BOZP se též prolíná požární ochrana, krizový management a velmi okrajově i firemní ekologie (ochrana životního prostředí u zaměstnavatele).

Nejdůležitějším zákonem z pohledu BOZP je zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ze kterého vychází základní požadavky na vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Mezi další zásadní předpisy patří zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek BOZP. Oblast BOZP dále upravují jiné zákony, předpisy a nařízení, které jsou zaměřeny na konkrétní činnosti
a úkony v organizaci. Jen pro představu, aktuálně se jedná o cca 104 zákonů a vyhlášek (pokud nepočítáme normy).

Formy školení

 • Školení prováděné přímo na pracovišti
 • Školení mimo pracoviště, například na autodromu nebo u poskytovatele školení
 • Online školení přes internet formou tzv. e-learningu

Druhy školení dle časového hlediska

 • Vstupní školení zaměstnanců
 • Periodické (opakované) školení zaměstnanců
 • Školení při změně pracovní pozice spojené se změnou rizik na pracovišti

Druhy školení dle činností

 • Základní - školení, která absolvují všichni zaměstnanci bez ohledu na pracovní činnosti.
 • Zvláštní odbornou způsobilost – školení, která absolvují zaměstnanci obsluhující stroje či zařízení nebo provádějící činnosti se zvýšenou mírou rizika (např. obsluha manipulačního vozíku, práce ve výškách, BOZP pro stavby apod.).

Povinnou součástí každé organizace, která má zaměstnance, je také zpracování dokumentace BOZP a pravidelné provádění prověrek BOZP.

Školení požární ochrany

Školení požární ochrany je povinné školení všech zaměstnanců, které představuje soubor směrnic, nařízení, instrukcí a závazných doporučení, jakým způsobem se chovat v rámci požární bezpečnosti na pracovišti a jak jednat při vzniklém požáru.

Krom nejdůležitějších kontaktů by si zaměstnanci měli ze školení odnést i jasné instrukce, jak se chovat co nejméně rizikově, a to jak při pracovní činnosti, tak v případě krizové situace, kdy již došlo k požáru.

Školení požární ochrany upravuje vyhláška požární ochrany, konkrétně § 23 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve které najdeme jak lhůty potřebné ke školení jednotlivých zaměstnanců, tak i parametry jednotlivých aktivních i pasivních prvků požární ochrany, které musejí být přítomny na pracovišti.

Lhůty a termíny školení PO

Z vyhlášky o požární prevenci tedy plynou následující pravidla pro školení zaměstnanců:

 • Školení vedoucích zaměstnanců se provádí vždy při nástupu do zaměstnání, poté 1x za 3 roky.
 • Školení řadových zaměstnanců se provádí vždy při nástupu do zaměstnání, poté 1x za 2 roky.
 • Školení osob pověřených zabezpečováním požární ochrany, požárních preventistů a preventivních požárních hlídek se provádí před nástupem do funkce, poté 1x ročně.

Kdo provádí školení požární ochrany

Školení požární ochrany provádí buď proškolený vedoucí zaměstnanec, požární preventista, nebo technik požární ochrany dle stupně požárního nebezpečí v daném provozu. Dodržování zásad požární bezpečnosti, včetně povinnosti školení zaměstnanců, kontroluje místně příslušný úřad hasičského záchranného sboru.

Všechna potřebná školení dle platné legislativy pro Vás zajistíme.