Revize - hydrantové systémy

Úvod Revize a kontroly PBZ Revize - hydrantové systémy

Hydranty a zařízení pro zásobování požární vodou nalezneme v dnešní době takřka v každém objektu. Aby plnili svou funkci v případě potřeby, je nutné je pravidelně kontrolovat. Tuto povinnost majitelům objektů ukládá i zákon, protože jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního zařízení stavby ve smyslu §7 a dalších souvisejících paragrafů vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb. a ve znění následných novelizací. Kontroly jsou prováděny v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, požadavky souvisejících norem a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok, pokud není stanovena lhůta kratší.

Revize hydrantů a revize zařízení pro zásobování požární vodou jsou důležité z důvodu:

 • zamezení ztrát na zdraví lidí a zvířat, zajištění bezpečné evakuace,
 • zamezení ztrát šířením ohně a kouře na majetku dotčené stavby a okolních staveb požárem ohrožených,
 • zamezení sankcí při preventivní kontrole HZS,
 • umožnění účinného a bezpečného zásahu HZS,
 • uplatnění pojistných událostí na základě platných kontrol provozuschopnosti.

Typy zařízení pro zásobování požární vodou:

 • Nezavodněné požární potrubí (suchovody)
 • Venkovní odběrná místa
  • nadzemní požární hydranty
  • podzemní požární hydranty
 • Vnitřní odběrná místa
  • hydrantové systémy
  • hadicové navijáky
 • Požární nádrže

Typy kontrol zařízení pro zásobování požární vodou:

 • Pravidelná roční kontrola
  • platí pro všechny typy minimálně 1x za rok
 • Periodická kontrola
  • platí pro hadice vnitřních odběrných míst typu D minimálně 1x za 5 let (tlaková zkouška)
  • platí pro nezavodněné požární potrubí (suchovody) minimálně 1x za 5 let (tlaková zkouška)

Stav provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou lze ověřit na identifikačním štítku umístěném na těle, skříni zařízení. Štítek obsahuje nezbytné údaje o provedené
a následující kontrole.

Kromě kontroly všech typů zařízení pro zásobování požární vodou pro Vás zajistíme i další služby s tím související – servis i zapůjčení náhradních hasicích přístrojů po nezbytnou dobu. Konkrétně tedy v případě potřeby periodické zkoušky či zjištění nevyhovujících zařízení či jejich částí, ať už nefunkčních přívodních ventilů, unikajícího média z těsných spojů, zteřelou hadicí, či poškozenou skříní zajistíme servis. Výměna originálních dílů je samozřejmostí.

KONTAKTUJTE NÁS


Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.