Revize - nouzové osvětlení

Úvod Revize a kontroly PBZ Revize - nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení je v dnešní době již standardem jak v komerčních a průmyslových objektech, tak v novostavbách bytových domů. Abychom se na něj mohli plně spolehnout, je potřeba pravidelně provádět revizi nouzového osvětlení. Zároveň revize nouzového osvětlení je nedílnou součástí požárně bezpečnostního zařízení stavby a dle smyslu § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

Tyto kontroly pro Vás zajistíme v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, požadavky souvisejících norem a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok.

Revize nouzového osvětlení jsou důležité z důvodu:

  • zamezení ztrát na zdraví lidí a zvířat, zajištění bezpečné evakuace,
  • zamezení ztrát šířením ohně a kouře na majetku dotčené stavby a okolních staveb požárem ohrožených,
  • zamezení sankcí při preventivní kontrole HZS,
  • umožnění účinného a bezpečného zásahu HZS,
  • uplatnění pojistných událostí na základě platných kontrol provozuschopnosti.

Dělení nouzového osvětlení:

  • Náhradní osvětlení – přímá náhrada normálního osvětlení, umožňuje pokračovat v běžné činnosti bez významných omezení. Elektrická energie je dodávána ze záložního zdroje (např. dieselagregátu).
  • Nouzové únikové osvětlení – umožňuje bezpečnou evakuaci z objektu při výpadku elektrické energie.
  • Nouzové osvětlení únikových cest - umožňuje bezpečnou evakuaci na únikových cestách a zajišťuje snadné dosažení požárně bezpečnostních zařízení (hasicí přístroj, hydrant…) při výpadku elektrické energie.
  • Nouzové osvětlení prostor s velkým rizikem – zajišťuje bezpečné ukončení činností při potenciálně nebezpečných procesech při výpadku elektrické energie.

Samotnou kontrolou nouzového osvětlení naše služby nekončí. V případě potřeby servisu zajistíme opravu fólie, výměnu tělesa osvětlení nebo baterie vhodného typu.

KONTAKTUJTE NÁS


Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.