Revize - požární uzávěry

Úvod Revize a kontroly PBZ Revize - požární uzávěry

Mezi požární uzávěry patří samozřejmě protipožární dveře, okna, revizní dvířka a panikové kování a zámky, které nalezneme v dnešní době v každém objektu. Jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního zařízení stavby dle smyslu §5 odst. 1 písm. a) zákona

č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a § 9 vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci. Podléhají proto povinnosti pravidelných ročních revizí. Kontroly jsou prováděny v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, požadavky souvisejících norem a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok, pokud není stanovena lhůta kratší.

Revize požárních uzávěrů a panikových kování a zámků jsou důležité z důvodu:

  • zamezení ztrát na zdraví lidí a zvířat, zajištění bezpečné evakuace,
  • zamezení ztrát šířením ohně a kouře na majetku dotčené stavby a okolních staveb požárem ohrožených,
  • zamezení sankcí při preventivní kontrole HZS,
  • umožnění účinného a bezpečného zásahu HZS,
  • uplatnění pojistných událostí na základě platných kontrol provozuschopnosti.

Kromě revizí nabízíme i servis nevyhovujících požárních uzávěrů. Pro investora jsme schopni dodat a zajistit opravu od seřízení samozavíračů, padacích lišt až po výměnu poškozených dveří a zárubní.

KONTAKTUJTE NÁS


Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.