Hasící přístroje nalezneme v dnešní době v každém objektu. Jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního zařízení stavby a proto na ně dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. O požární prevenci a následných novelizací spadá povinnost pravidelných ročních kontrol (revizí). Kontroly jsou prováděny v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, požadavky souvisejících norem a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok, pokud není stanovena lhůta kratší.

Kontroly (revize) provozuschopnosti hasících přístrojů jsou důležité z mnoha hledisek:

 • zamezení ztrát na zdraví lidí a zvířat, zajištění bezpečné evakuace
 • zamezení ztrát šířením ohně a kouře na majetku dotčené stavby a okolních staveb požárem ohrožených
 • zamezení sankcí při preventivní kontrole HZS
 • umožnění účinného a bezpečného zásahu HZS
 • uplatnění pojistných událostí na základě platných kontrol provozuschopnosti

Doporučujeme mít toto požárně bezpečnostní zařízení v provozuschopném stavu.

Typy kontrol hasících přístrojů:

 • pravidelné roční kontroly
  • platí pro všechny typy minimálně 1x za rok
 • periodická kontrola
  • platí pro všechny vodní typy minimálně 1x za 3 roky
  • platí pro sněhové, práškové a s čistým hasivem minimálně 1x za 5 let

Naše další oblasti