Zařízení pro zásobování požární vodou nalezneme v dnešní době takřka v každém objektu. Jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního zařízení stavby a proto na ně dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. O požární prevenci a následných novelizací spadá povinnost pravidelných ročních kontrol (revizí). Kontroly jsou prováděny v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, požadavky souvisejících norem a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok, pokud není stanovena lhůta kratší.

Kontroly (revize) provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou jsou důležité z mnoha hledisek:

 • zamezení ztrát na zdraví lidí a zvířat, zajištění bezpečné evakuace
 • zamezení ztrát šířením ohně a kouře na majetku dotčené stavby a okolních staveb požárem ohrožených
 • zamezení sankcí při preventivní kontrole HZS
 • umožnění účinného a bezpečného zásahu HZS
 • uplatnění pojistných událostí na základě platných kontrol provozuschopnosti

Doporučujeme mít toto požárně bezpečnostní zařízení v provozuschopném stavu.

Typy zařízení pro zásobování požární vodou:

 • nezavodněné požární potrubí (suchovody)
 • venkovní odběrná místa
  • nadzemní požární hydranty
  • podzemní požární hydranty
 • vnitřní odběrná místa
  • hydrantové systémy
  • hadicové navijáky
 • požární nádrže

Typy kontrol zařízení pro zasobování požární vodou:

 • pravidelná roční kontrola
  • platí pro všechny typy minimálně 1x za rok
 • periodická kontrola
  • platí pro hadice vnitřních odběrných míst minimálně 1x za 5 let (tlaková zkouška)
  • platí pro nezavodněné požární potrubí (suchovody)minimálně 1x za 5 let (tlaková zkouška)

Naše další oblasti