Požární ucpávky nalezneme takřka v každé budově. Jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního zařízení stavby a proto na ně dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. O požární prevenci a následných novelizací spadá povinnost pravidelných ročních kontrol (revizí). Kontroly jsou prováděny v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, požadavky souvisejících norem a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok, pokud není stanovena lhůta kratší.

Kontroly (revize) provozuschopnosti požárních ucpávek jsou důležité z mnoha hledisek:

  • zamezení ztrát na zdraví lidí a zvířat, zajištění bezpečné evakuace
  • zamezení ztrát šířením ohně a kouře na majetku dotčené stavby a okolních staveb požárem ohrožených
  • zamezení sankcí při preventivní kontrole HZS
  • umožnění účinného a bezpečného zásahu HZS
  • uplatnění pojistných událostí na základě platných kontrol provozuschopnosti

Doporučujeme mít toto požárně bezpečnostní zařízení v provozuschopném stavu.

Jak na první pohled poznáme požární ucpávku?

Požární ucpávka má mnoho podob. Zejména je opatřena identifikačním štítkem, na kterém je uveden rok instalace, použitý materiál, požární odolnost a údaje o montážní firmě.

Nejčastější barvy, provedení a oblast výskytu požárních ucpávek?

Pro požární ucpávky se používá řada kovových manžet, tmelů a intumescentních nátěrů v různých barevných variantách. Především je to červená, bílá a šedá.

Požární ucpávky bývají skryty v podhledech komerčních prostor, kotelnách, instalačních šachtách bytů.

Naše společnost zajišťuje kontroly provozuschopnosti systémů firem Hilti, Dunamenti, Intumex, Promat, Nullifire na základě platných osvědčení.

Níže uvedené požární ucpávky provozuschopné nejsou, nejsou i ve Vašem objektu?

Naše další oblasti