Protipožární nátěry, nástřiky nalezneme především v průmyslových objektech, ale svoje použití mohou mít i v občanské výstavbě. Jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního zařízení stavby a proto na ně dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. O požární prevenci a následných novelizací spadá povinnost pravidelných ročních kontrol (revizí). Kontroly jsou prováděny v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, požadavky souvisejících norem a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok, pokud není stanovena lhůta kratší.

Kontroly (revize) provozuschopnosti protipožárních nátěrů jsou důležité z mnoha hledisek:

  • zamezení ztrát na zdraví lidí a zvířat, zajištění bezpečné evakuace
  • zamezení ztrát šířením ohně a kouře na majetku dotčené stavby a okolních staveb požárem ohrožených
  • zamezení sankcí při preventivní kontrole HZS
  • umožnění účinného a bezpečného zásahu HZS
  • uplatnění pojistných událostí na základě platných kontrol provozuschopnosti

Doporučujeme mít toto požárně bezpečnostní zařízení v provozuschopném stavu.

Jak na první pohled poznáme protipožární nátěr na ocelové dřevěné či betonové konstrukci?

Protipožární nátěr na ocelové konstrukci má typickou strukturu pomerančové kůry. Nanáší se ve vrstvách až 2mm. Nátěr dřevěné a betonové konstrukce na první pohled rozeznat nelze. O použité aplikaci se dozvíme z projektové dokumentace či destruktivní zkoušky.

Nejčastější barvy, provedení a oblast výskytu protipožárního nátěru?

Protipožární nátěr může být proveden v jakémkoliv odstínu dle RAL.

Protipožární nátěry ocelových konstrukcí jsou především na nosných ocelových sloupech, nosnících, schodnicích, výměnách pro vrata v průmyslových objektech apod..

Protipožární nátěry dřevěných konstrukcí jsou použity při rekonstrukcích krovů, historických objektů nebo v půdních vestavbách, kdy prvky ze dřeva jsou uvažovány jako architektonický prvek.

Protipožární nástřiky železobetonu jsou provedeny nejčastěji v rozvodnách, kotelnách či skladech s hořlavými látkami.

Naše společnost zajišťuje kontroly provozuschopnosti systémů firem Dunamenti, Promat, Stachema CZ a materiálů od českých dovozců s certifikací dle ETAG 018-2.

Níže uvedené prvky s protipožárním nátěrem provozuschopné nejsou, nenachází se i ve Vašem objektu?

Naše další oblasti