Protipožární obklady nalezneme především v průmyslových a komerčních objektech. Jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního zařízení stavby a proto na ně dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. O požární prevenci a následných novelizací spadá povinnost pravidelných ročních kontrol (revizí). Kontroly jsou prováděny v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, požadavky souvisejících norem a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok, pokud není stanovena lhůta kratší.

Kontroly (revize) provozuschopnosti protipožárních obkladů jsou důležité z mnoha hledisek:

  • zamezení ztrát na zdraví lidí a zvířat, zajištění bezpečné evakuace
  • zamezení ztrát šířením ohně a kouře na majetku dotčené stavby a okolních staveb požárem ohrožených
  • zamezení sankcí při preventivní kontrole HZS
  • umožnění účinného a bezpečného zásahu HZS
  • uplatnění pojistných událostí na základě platných kontrol provozuschopnosti

Doporučujeme mít toto požárně bezpečnostní zařízení v provozuschopném stavu.

Jak na první pohled poznáme protipožární obklad?

Na první pohled protipožární obklad rozeznat nelze. Může být opatřen mnoha způsoby povrchových úprav (od nátěru, omítku až po keramický obklad).

Naše společnost zajišťuje kontroly provozuschopnosti systémů firem Isover, Paroc, Rockwooll, Knauf a Siniat na základě platných osvědčení.

Níže uvádíme příklady protipožárních obkladů, které mohou být i ve Vašem objektu?

Naše další oblasti