Protipožární omítkoviny nalezneme především v průmyslových objektech, ale svoje použití mohou mít i v občanské výstavbě. Jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního zařízení stavby a proto na ně dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. O požární prevenci a následných novelizací spadá povinnost pravidelných ročních kontrol (revizí). Kontroly jsou prováděny v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, požadavky souvisejících norem a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok, pokud není stanovena lhůta kratší.

Kontroly (revize) provozuschopnosti protipožárních omítkovin jsou důležité z mnoha hledisek:

  • zamezení ztrát na zdraví lidí a zvířat, zajištění bezpečné evakuace
  • zamezení ztrát šířením ohně a kouře na majetku dotčené stavby a okolních staveb požárem ohrožených
  • zamezení sankcí při preventivní kontrole HZS
  • umožnění účinného a bezpečného zásahu HZS
  • uplatnění pojistných událostí na základě platných kontrol provozuschopnosti

Doporučujeme mít toto požárně bezpečnostní zařízení v provozuschopném stavu.

Jak na první pohled poznáme protipožární omítkovinu na ocelové dřevěné či betonové konstrukci?

Protipožární omítkovina na ocelové konstrukci má typickou strukturu pomerančové kůry. Nanáší se ve vrstvách až 2mm. Nátěr dřevěné a betonové konstrukce na první pohled rozeznat nelze. O použité aplikaci se dozvíme z projektové dokumentace či destruktivní zkoušky.

Naše další oblasti