BOZP a PO

Úvod BOZP a PO

Školenia BOZP a PO

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (skratka BOZP) definujeme ako legislatívou stanovené pravidlá alebo opatrenia, ktorých úlohou je predchádzať ohrozeniu alebo poškodeniu ľudského zdravia pri pracovnom procese. V súčasnosti však neexistuje oficiálna definícia.

Do problematiky zaistenia BOZP sa tiež prelína požiarna ochrana, krízový manažment a veľmi okrajovo aj firemná ekológia (ochrana životného prostredia u zamestnávateľa).

Najdôležitejším zákonom z pohľadu BOZP je zákon č. 262/2006 Zb. Zákonník práce, z ktorého vychádzajú základné požiadavky vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Medzi ďalšie zásadné predpisy patrí zákon č. 309/2006 Zb. o zaistení ďalších podmienok BOZP. Oblasť BOZP ďalej upravujú iné zákony, predpisy a nariadenia, ktoré sú zamerané na konkrétne činnosti a úkony v organizácii. Len pre predstavu, aktuálne ide o cca 104 zákonov a vyhlášok (pokiaľ nepočítame normy).

Formy školení

 • Školenia vykonávané priamo na pracovisku
 • Školenia mimo pracovisko, napríklad na autodróme alebo u poskytovateľa školenia
 • Online školenia cez internet formou tzv. e-learningu

Druhy školení podľa časového hľadiska

 • Vstupné školenia zamestnancov
 • Periodické (opakované) školenia zamestnancov
 • Školenia pri zmene pracovnej pozície spojené so zmenou rizík na pracovisku

Druhy školení podľa činností 

 • Základné – školenia, ktoré absolvujú všetci zamestnanci bez ohľadu na pracovné činnosti.
 • Zvláštna odborná spôsobilosť – školenia, ktoré absolvujú zamestnanci obsluhujúci stroje či zariadenia alebo vykonávajúci činnosti so zvýšenou mierou rizika (napr. obsluha manipulačného vozíka, práca vo výškach, BOZP pre stavby a pod.).

Povinnou súčasťou každej organizácie, ktorá má zamestnancov, je tiež spracovanie dokumentácie BOZP a pravidelné vykonávanie previerok BOZP.

Školenie požiarnej ochrany

Školenie požiarnej ochrany je povinné školenie všetkých zamestnancov, ktoré predstavuje súbor smerníc, nariadení, inštrukcií a záväzných odporúčaní, akým spôsobom sa správať v rámci požiarnej bezpečnosti na pracovisku a ako konať pri vzniknutom požiari.

Okrem najdôležitejších kontaktov by si zamestnanci mali zo školenia odniesť aj jasné inštrukcie, ako sa správať čo najmenej rizikovo, a to tak pri pracovnej činnosti, ako aj v prípade krízovej situácie, kedy už došlo k požiaru.

Školenie požiarnej ochrany upravuje vyhláška požiarnej ochrany, konkrétne § 23 vyhlášky č. 246/2001 Zb. o požiarnej prevencii, v ktorej nájdeme tak lehoty potrebné na školenia jednotlivých zamestnancov, ako aj parametre jednotlivých aktívnych aj pasívnych prvkov požiarnej ochrany, ktoré musia byť prítomné na pracovisku.

Lehoty a termíny školení PO

Z vyhlášky o požiarnej prevencii teda plynú nasledujúce pravidlá pre školenia zamestnancov:

 • Školenie vedúcich zamestnancov sa vykonáva vždy pri nástupe do zamestnania, potom 1× za 3 roky.
 • Školenie radových zamestnancov sa vykonáva vždy pri nástupe do zamestnania, potom 1× za 2 roky.
 • Školenie osôb poverených zabezpečovaním požiarnej ochrany, požiarnych preventistov a preventívnych požiarnych hliadok sa vykonáva pred nástupom do funkcie, potom 1× ročne.

Kto vykonáva školenie požiarnej ochrany

Školenie požiarnej ochrany vykonáva buď preškolený vedúci zamestnanec, požiarny preventista alebo technik požiarnej ochrany podľa stupňa požiarneho nebezpečenstva v danej prevádzke. Dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti, vrátane povinnosti školenia zamestnancov, kontroluje miestne príslušný úrad hasičského záchranného zboru.

Všetky potrebné školenia podľa platnej legislatívy pre vás zaistíme.