Hasiace prístroje

Úvod Požiarna ochrana stavieb Hasiace prístroje

Prenosný hasiaci prístroj je určený na prvotný protipožiarny zásah. Skladá sa z tlakovej nádoby obsahujúcej určitý druh hasiva, ktoré je závislé od typu a veľkosti prístroja. Ten je vybavený prvkom, ktorým sa uvádza do činnosti.

Najčastejšie v našom okolí nájdeme  hasiaci prístroj práškový s hasiacou schopnosťou 21A, v serverovniach a technologických miestnostiach nájdeme hasiace prístroje snehové typu 55B, na benzínových pumpách hasiace prístroje penové.

Do rodinného domu, podľa požiadavky vyhlášky č. 23/2008 Zb. o technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb patrí prenosný hasiaci prístroj s hasiacou schopnosťou 34A, ktorý je ideálne doplnený aj detektorom dymu.

Hasiace prístroje podľa typu hasiva (hasiacej náplne):

  • Hasiace prístroje práškové, ktorými možno hasiť požiare triedy A, B, C, teda pevné látky, kvapaliny a plyny.
  • Hasiace prístroje vodné, ktorými možno hasiť požiare triedy A, teda iba pevné látky.
  • Hasiace prístroje vodné penové, ktorými možno hasiť požiare triedy A, B, teda pevné látky a kvapaliny.
  • Hasiace prístroje snehové (CO2), ktorými možno hasiť požiare triedy B a C, teda kvapaliny, plyny aj elektrozariadenia pod napätím.
  • Hasiace prístroje s čistým hasivom, ktorými možno hasiť požiare triedy B a C, teda kvapaliny, plyny aj elektrozariadenia pod napätím.

Prenosné hasiace prístroje sú vyhradeným zariadením a podľa zmyslu § 5 ods. 1 písm. a) zákona
č. 133/1985 Zb. o požiarnej ochrane a § 9 vyhlášky 246/2001 Zb. o požiarnej prevencii je nutná ich pravidelná kontrola v stanovených periódach, ktorú vám, samozrejme, zaistíme.