Protipožiarne obklady

Úvod Požiarna ochrana stavieb Protipožiarne obklady

Pokiaľ je požiarna odolnosť konštrukcií nižšia než hodnota požadovaná projektom, potom je potrebné tieto prvky ešte dodatočne ošetriť vhodným materiálom, ktorý ich požiarnu odolnosť zvýši. Protipožiarne obklady možno použiť nielen pre nosné stavebné prvky (oceľové, betónové, drevené), ale tiež pre vzduchotechniku, odťahy tepla a dymu, káblové žľaby a iné.

Obklady z požiarno-ochranných dosiek majú zaistiť, že kritická teplota konštrukcie bude dosiahnutá až po uplynutí času dostatočného na minimalizáciu vzniknutých škôd. Teda, aby napríklad bol dostatok času na únik osôb z ohrozeného prostredia, prípadne záchranu nutného majetku. Použitý materiál obkladu je závislý od požadovanej hodnoty požiarnej odolnosti.

Okolo prvku sa vytvorí protipožiarny obklad s vypočítanou hrúbkou, ktorý pri prípadnom požiari požiarne izoluje konštrukciu po požadovaný čas, aby napr. nedošlo k dosiahnutiu kritickej teploty ocele a zrúteniu konštrukcie. Požiarny obklad môže tvar konštrukcie kopírovať alebo môže byť okolo konštrukcie vytvorená „škatuľa“.

Týmto spôsobom je možné predĺžiť požiarnu odolnosť prvkov až na 120 minút. Čo sa týka betónových (železobetónových) konštrukcií dokonca až na 240 minút počas životnosti konštrukcie.

Protipožiarne obklady možno predovšetkým použiť na zvýšenie požiarnej odolnosti:

 • konštrukcií z ocele,
 • konštrukcií z betónu,
 • konštrukcií z betónu vliatych do trapézových plechov,
 • konštrukcií striech z trapézových plechov,
 • konštrukcií z dreva,
 • lepených uhlíkových lamiel,
 • vzduchotechnického potrubia.

Protipožiarne obklady používané spoločnosťou Unifast, spol. s r. o.:

1. Isover FireProtect

Systém z minerálnych dosiek možno predovšetkým využiť na protipožiarnu ochranu oceľových konštrukcií a konštrukcií z trapézových plechov slúžiacich ako stratené debnenie betónu a strešné konštrukcie tvorené trapézovými plechmi zateplenými minerálnou plsťou príp. polystyrénom na exteriérovej strane. Dosky FireProtect sú vyrobené z kamennej vlny s hrúbkou 20 – 100 mm, ktoré sa spájajú skrutkami z galvanizovanej ocele. FireProtect je samonosný a dosahuje požiarnu odolnosť až 180 min. (v závislosti od prvku), tepelne aj zvukovo izoluje (žiadne tepelné mosty či straty), umožňuje vytvoriť ľubovoľný výsledný tvar a povrchovú štruktúru (obklad možno natrieť vnútorným náterom, vybaviť omietkou či keramickým obkladom).

2. Rockwool Betarock

Tento systém z dosiek možno predovšetkým využiť na protipožiarny obklad betónu a železobetónu. Dosky systému Betarock sú vyrobené z kamennej vlny v jednotnej hrúbke 60 mm, ktorá sa priamo kotví oceľovými tanierovými rozperkami do konštrukcie. Systém Betarock dosahuje požiarnu odolnosť až 240 min. (v závislosti od skladby konštrukcie). Tepelne aj zvukovo izoluje (minimálne tepelné straty a mosty). Možno vytvoriť finálnu štruktúru napr. náterom, keramickým obkladom, omietkou…

3. Knauf Fireboard

Tento systém zo sadrovláknitých dosiek možno predovšetkým využiť na protipožiarny obklad betónu, ocele, betónu vliateho do trapézových plechov a lepených uhlíkových lamiel. Výhodou týchto dosiek oproti sadrokartónu je montáž na priamo, teda bez podkonštrukcie, pomocou spôn či skrutiek.

Systém Knauf Fireboard dosahuje požiarnu odolnosť až 240 min.

4. Promat Promatect

Tento systém z kalcium-silikátových dosiek možno predovšetkým využiť na protipožiarny obklad betónu, ocele, trapézových plechov, lepených uhlíkových lamiel. Na vytvorenie požiarnych vzduchotechnických a káblových trás. Dosky systému Promatect sa vyrábajú v mnohých vyhotoveniach a vďaka svojej kompatibilite a minimálnym hrúbkam majú výhodu oproti sadrokartónu, že sa môžu montovať na priamo, teda bez podkonštrukcie, pomocou spôn či skrutiek.

Systém Promat Promatect dosahuje požiarnu odolnosť až 240 min.

5. Ordexal

Od roku 2022 získala spoločnosť Unifast, spol. s r. o. licenciu na minerálny požiarny obklad Ordexal vlastnený firmou J. Seidl a spol., s. r. o.

Systém Ordexal sa všeobecne skladá z dosiek z kamennej vlny s hrúbkami 20 – 80 mm, žiaruvzdorného lepidla a kovových spôn či strmeňov. Systém Ordexal dosahuje požiarnu odolnosť až 180 min. (v závislosti od druhu aplikácie) a možno ho využiť na:

 • zvýšenie požiarnej odolnosti oceľových nosných konštrukcií,
 • zvýšenie požiarnej odolnosti železobetónových konštrukcií,
 • zvýšenie požiarnej odolnosti konštrukcií v kombinácii s trapézovým plechom (stratené debnenie, strešné konštrukcie),
 • zvýšenie požiarnej odolnosti nenosných obvodových stien z trapézového aj hladkého plechu,
 • zvýšenie požiarnej odolnosti keramických stropov (napr. HURDIS, MIAKO),
 • zvýšenie požiarnej odolnosti priečok z dutinových tehál obsahujúcich maximálne 65 % dutín,
 • zvýšenie požiarnej odolnosti plechových skríň elektrických rozvádzačov.

KONTAKTUJTE NÁS


Odoslaním formulára súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov.