Revízia – požiarne klapky a požiarne uzávery

Úvod Revízie a kontroly PBZ Revízia – požiarne klapky a požiarne uzávery

Požiarne klapky a požiarne stenové uzávery nájdeme v súčasnosti viac-menej v každom objekte. Sú nedeliteľnou súčasťou požiarno-bezpečnostného zariadenia stavby (podľa zmyslu § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Zb. o požiarnej ochrane a § 7 ods. 4 vyhlášky
246/2001 Zb. o požiarnej prevencii). Revízia požiarnych klapiek a uzáverov je teda povinnosťou, a to formou pravidelných ročných kontrol (revízií). Kontroly klapiek a uzáverov sú vykonávané v rozsahu a spôsobom stanoveným právnymi predpismi, požiadavkami súvisiacich noriem a sprievodnou dokumentáciou výrobcu najmenej raz za rok, pokiaľ nie je stanovená lehota kratšia (najmä pri novo zabudovaných požiarnych klapkách).

Prevádzkyschopnosť týchto prvkov je veľmi dôležitá z hľadiska bezpečnosti.

Revízia požiarnych klapiek a požiarnych stenových uzáverov sa vykonáva z dôvodu:

  • zamedzenia strát na zdraví ľudí a zvierat, zaistenia bezpečnej evakuácie,
  • zamedzenia strát šírením ohňa a dymu na majetku dotknutej stavby a okolitých stavieb požiarom ohrozených,
  • zamedzenia sankcií pri preventívnej kontrole HZS,
  • umožnenia účinného a bezpečného zásahu HZS,
  • uplatnenia poistných udalostí na základe platných kontrol prevádzkyschopnosti.

Samotnou kontrolou týchto prvkov naše služby nekončia. Zaisťujeme aj servis napr. doizolovanie predpísanou izoláciou výrobcom požiarnych klapiek zabudovaných mimo hranu zamurovania, správne vyvesenie požiarnych klapiek, premazanie pohyblivých súčastí, vyčistenie zanesených komponentov. Výmena originálnych dielcov je samozrejmosťou