Revízia – protipožiarne nátery

Úvod Revízie a kontroly PBZ Revízia – protipožiarne nátery

Protipožiarne nátery plnia funkciu ochrannú a v interiéroch často aj dekoratívnu. Sú určené
na ochranu drevených konštrukcií, betónových prvkov aj oceľových konštrukcií. Delíme ich na napeňujúce protipožiarne systémy, sublimujúce protipožiarne systémy a zábranové náterové systémy. Sú nedeliteľnou súčasťou požiarno-bezpečnostného zariadenia stavby podľa zmyslu § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Zb. o požiarnej ochrane a § 9 vyhlášky 246/2001 Zb. o požiarnej prevencii. Revízie protipožiarnych náterov spadajú teda tiež pod povinnosť pravidelných ročných revízií. Kontroly sú vykonávané v rozsahu a spôsobom stanoveným právnymi predpismi, požiadavkami súvisiacich noriem a sprievodnou dokumentáciou výrobcu.

Revízia protipožiarnych náterov slúži na:

  • zamedzenie strát na zdraví ľudí a zvierat, zaistenie bezpečnej evakuácie,
  • zamedzenie strát šírením ohňa a dymu na majetku dotknutej stavby a okolitých stavieb požiarom ohrozených,
  • zamedzenie sankcií pri preventívnej kontrole HZS,
  • umožnenie účinného a bezpečného zásahu HZS,
  • uplatnenie poistných udalostí na základe platných kontrol prevádzkyschopnosti.

Ako spoznáme protipožiarny náter na oceľovej, drevenej či betónovej konštrukcii?

Protipožiarny náter na oceľovej konštrukcii má typickú štruktúru pomarančovej kôry. S vyššou hrúbkou náteru a požiarnou odolnosťou sa štruktúra zvýrazňuje. Na zistenie hrúbky ochranného povlaku používame pravidelne kalibrované hrúbkomery.

Ochranu drevených a betónových prvkov nie je možné rozoznať na prvý pohľad.

Protipožiarne nátery nájdeme v objektoch na všetkých typoch konštrukcií a takmer na všetkých miestach.

Revízia protipožiarnych náterov:

  • Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií sú predovšetkým na nosných oceľových stĺpoch, nosníkoch, schodniciach, výmenách pre brány v priemyselných objektoch a pod.
  • Protipožiarne nátery drevených konštrukcií sú použité pri rekonštrukciách krovov, historických objektov alebo v podkrovných dostavbách, keď prvky z dreva sú brané ako architektonický prvok.
  • Protipožiarne nástreky železobetónu sú vykonané najčastejšie v rozvodniach, kotolniach či skladoch s horľavými látkami.

Naša spoločnosť zaisťuje kontroly prevádzkyschopnosti systémov firiem Dunamenti, Promat, Stachema CZ a materiálov od českých dovozcov s certifikáciou podľa ETAG 018-2.

Samotnou kontrolou protipožiarnych náterov naše služby nekončia. V prípade potreby zaisťujeme opravy poškodených miest a ich obnovu.

KONTAKTUJTE NÁS


Odoslaním formulára súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov.