Revízia – protipožiarne obklady

Úvod Revízie a kontroly PBZ Revízia – protipožiarne obklady

Protipožiarne obklady sú nedeliteľnou súčasťou požiarno-bezpečnostného zariadenia stavby podľa zmyslu § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Zb. o požiarnej ochrane a § 9 vyhlášky 246/2001 Zb. o požiarnej prevencii.

Revízia protipožiarnych obkladov spadá pod povinnosť pravidelných ročných revízií. Kontroly sú vykonávané v rozsahu a spôsobom stanoveným právnymi predpismi, požiadavkami súvisiacich noriem a sprievodnou dokumentáciou výrobcu.

Revízie protipožiarnych obkladov sú nevyhnutné:

  • na zamedzenie strát na zdraví ľudí a zvierat, zaistenie bezpečnej evakuácie,
  • na zamedzenie strát šírením ohňa a dymu na majetku dotknutej stavby a okolitých stavieb požiarom ohrozených,
  • na zamedzenie sankcií pri preventívnej kontrole HZS,
  • na umožnenie účinného a bezpečného zásahu HZS,
  • na uplatnenie poistných udalostí na základe platných kontrol prevádzkyschopnosti.

Ako spoznáme protipožiarny obklad?

Na prvý pohľad nie je možné rozoznať protipožiarny obklad. Môže byť vybavený mnohými spôsobmi povrchových úprav (od náteru, omietky až po keramický obklad). O použitej aplikácii sa dozvieme z projektovej dokumentácie.

Kontroly požiarnych obkladov sa musia vykonávať na prvkoch z ocele, betónu, lepených uhlíkových lamelách a na konštrukciách z betónu vliatych do trapézových plechov.

Naša spoločnosť zaisťuje kontroly prevádzkyschopnosti systémov firiem Isover, Paroc, Rockwooll, Knauf a Siniat na základe platných osvedčení.

Samotnou kontrolou naše služby nekončia. V prípade potreby opravy poškodených miest zaistíme ich obnovu.