Revízie - hasiace prístroje

Úvod Revízie a kontroly PBZ Revízie - hasiace prístroje

Hasiace prístroje sú povinným vybavením každého objektu, a preto sa aj na nich vzťahuje povinnosť revízie (podľa zmyslu § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Zb. o požiarnej ochrane
a § 9 vyhlášky 246/2001 Zb. o požiarnej prevencii). Kontroly sú vykonávané v rozsahu a spôsobom stanoveným právnymi predpismi, požiadavkami súvisiacich noriem a sprievodnou dokumentáciou výrobcu najmenej raz za rok, pokiaľ nie je stanovená lehota kratšia. Tieto pravidelné revízie hasiacich prístrojov je nutné vykonávať aj v rodinných domoch vo vlastníctve súkromných osôb.

Revízie hasiacich prístrojov môžu predísť mnohým problémom:

 • zamedzenie strát na zdraví ľudí a zvierat, zaistenie bezpečnej evakuácie,
 • zamedzenie strát šírením ohňa a dymu na majetku dotknutej stavby a okolitých stavieb požiarom ohrozených,
 • zamedzenie sankcií pri preventívnej kontrole HZS,
 • umožnenie účinného a bezpečného zásahu HZS,
 • uplatnenie poistných udalostí na základe platných kontrol prevádzkyschopnosti.

Typy kontrol hasiacich prístrojov:

 • pravidelné ročné kontroly
  • platí pre všetky typy minimálne 1× za rok,
 • periodická kontrola
  • platí pre všetky vodné typy minimálne 1× za 3 roky,
  • platí pre snehové, práškové a s čistým hasivom minimálne 1× za 5 rokov.

Stav prevádzkyschopnosti hasiaceho prístroja možno jednoducho overiť na identifikačnom štítku umiestnenom na tele hasiaceho prístroja. Štítok obsahuje nevyhnutné údaje o vykonanej a nasledujúcej kontrole.

Okrem kontroly hasiacich prístrojov vám ponúkneme aj ďalšie služby s týmto spojené. V prípade potreby periodickej skúšky či nevyhovujúcich hasiacich prístrojov, či už nefunkčným manometrom, rozpadnutou hadicou alebo poškodenou nádobou, zaistíme servis hasiacich prístrojov. Výmena originálnych dielcov je samozrejmosťou. Taktiež aj zapožičanie hasiacich prístrojov v čase revízie nevyhovujúcich.

Tiež zaisťujeme predaj hasiacich prístrojov vr. platnej revízie a držiaka na stenu.