Revízie - hydrantové systémy

Úvod Revízie a kontroly PBZ Revízie - hydrantové systémy

Hydranty a zariadenia na zásobovanie požiarnou vodou nájdeme v súčasnosti takmer v každom objekte. Aby plnili svoju funkciu v prípade potreby, je nutné ich pravidelne kontrolovať. Túto povinnosť majiteľom objektov ukladá aj zákon, pretože sú nedeliteľnou súčasťou požiarno-bezpečnostného zariadenia stavby v zmysle § 7 a ďalších súvisiacich paragrafov vyhlášky Ministerstva vnútra ČR č. 246/2001 Zb. a v znení následných novelizácií. Kontroly sú vykonávané v rozsahu a spôsobom stanoveným právnymi predpismi, požiadavkami súvisiacich noriem a sprievodnou dokumentáciou výrobcu najmenej raz za rok, pokiaľ nie je stanovená lehota kratšia.

Revízie hydrantov a revízie zariadení na zásobovanie požiarnou vodou sú dôležité z dôvodu:

 • zamedzenia strát na zdraví ľudí a zvierat, zaistenia bezpečnej evakuácie,
 • zamedzenia strát šírením ohňa a dymu na majetku dotknutej stavby a okolitých stavieb požiarom ohrozených,
 • zamedzenia sankcií pri preventívnej kontrole HZS,
 • umožnenia účinného a bezpečného zásahu HZS,
 • uplatnenia poistných udalostí na základe platných kontrol prevádzkyschopnosti.

Typy zariadení na zásobovanie požiarnou vodou:

 • Nezavodnené požiarne potrubia (suchovody)
 • Vonkajšie odberné miesta
  • nadzemné požiarne hydranty
  • podzemné požiarne hydranty
 • Vnútorné odberné miesta
  • hydrantové systémy
  • hadicové navijaky
 • Požiarne nádrže

Typy kontrol zariadení na zásobovanie požiarnou vodou:

 • Pravidelná ročná kontrola
  • platí pre všetky typy minimálne 1× za rok
 • Periodická kontrola
  • platí pre hadice vnútorných odberných miest typu D minimálne 1× za 5 rokov (tlaková skúška)
  • platí pre nezavodnené požiarne potrubia (suchovody) minimálne 1× za 5 rokov (tlaková skúška)

Stav prevádzkyschopnosti zariadenia na zásobovanie požiarnou vodou možno overiť na identifikačnom štítku umiestnenom na tele, skrini zariadenia. Štítok obsahuje nevyhnutné údaje o vykonanej a nasledujúcej kontrole.

Okrem kontroly všetkých typov zariadení na zásobovanie požiarnou vodou pre vás zaistíme aj ďalšie služby s tým súvisiace – servis aj zapožičanie náhradných hasiacich prístrojov po nevyhnutný čas. Konkrétne teda v prípade potreby periodickej skúšky či zistenia nevyhovujúcich zariadení či ich častí, či už nefunkčných prívodných ventilov, unikajúceho média z tesných spojov, rozpadnutou hadicou alebo poškodenou skriňou, zaistíme servis. Výmena originálnych dielcov je samozrejmosťou.

KONTAKTUJTE NÁS


Odoslaním formulára súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov.