Revízie - núdzové osvetlenie

Úvod Revízie a kontroly PBZ Revízie - núdzové osvetlenie

Núdzové osvetlenie je v súčasnosti už štandardom tak v komerčných a priemyselných objektoch, ako aj v novostavbách bytových domov. Aby sme sa naň mohli plne spoľahnúť, je potrebné pravidelne vykonávať revíziu núdzového osvetlenia. Zároveň revízia núdzového osvetlenia je nedeliteľnou súčasťou požiarno-bezpečnostného zariadenia stavby a podľa zmyslu § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Zb. o požiarnej ochrane a § 7 ods. 4 vyhlášky č. 246/2001 Zb. o požiarnej prevencii.

Tieto kontroly pre vás zaistíme v rozsahu a spôsobom stanoveným právnymi predpismi, požiadavkami súvisiacich noriem a sprievodnou dokumentáciou výrobcu najmenej raz za rok.

Revízie núdzového osvetlenia sú dôležité z dôvodu:

  • zamedzenia strát na zdraví ľudí a zvierat, zaistenia bezpečnej evakuácie,
  • zamedzenia strát šírením ohňa a dymu na majetku dotknutej stavby a okolitých stavieb požiarom ohrozených,
  • zamedzenia sankcií pri preventívnej kontrole HZS,
  • umožnenia účinného a bezpečného zásahu HZS,
  • uplatnenia poistných udalostí na základe platných kontrol prevádzkyschopnosti.

Delenie núdzového osvetlenia:

  • Náhradné osvetlenie – priama náhrada normálneho osvetlenia, umožňuje pokračovať v bežnej činnosti bez významných obmedzení. Elektrická energia je dodávaná zo záložného zdroja (napr. dieselagregátu).
  • Núdzové únikové osvetlenie – umožňuje bezpečnú evakuáciu z objektu pri výpadku elektrickej energie.
  • Núdzové osvetlenie únikových ciest – umožňuje bezpečnú evakuáciu na únikových cestách a zaisťuje jednoduché dosiahnutie požiarno-bezpečnostných zariadení (hasiaci prístroj, hydrant…) pri výpadku elektrickej energie.
  • Núdzové osvetlenie priestorov s veľkým rizikom – zaisťuje bezpečné ukončenie činností pri potenciálne nebezpečných procesoch pri výpadku elektrickej energie.

Samotnou kontrolou núdzového osvetlenia naše služby nekončia. V prípade potreby servisu zaistíme opravu fólie, výmenu telesa osvetlenia alebo batérie vhodného typu.

KONTAKTUJTE NÁS


Odoslaním formulára súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov.