Revízie - požiarne omietky

Úvod Revízie a kontroly PBZ Revízie - požiarne omietky

Protipožiarne omietky nájdeme predovšetkým v priemyselných objektoch, ale svoje použitie môžu mať aj v občianskej výstavbe. Sú nedeliteľnou súčasťou požiarno-bezpečnostného zariadenia stavby podľa zmyslu § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Zb. o požiarnej ochrane
a § 9 vyhlášky č. 246/2001 Zb. o požiarnej prevencii. Sú teda povinné pravidelné revízie protipožiarnych omietok, a to najmenej raz ročne, pokiaľ nie je stanovená lehota kratšia. Revízie protipožiarnych omietok sú vykonávané v rozsahu a spôsobom stanoveným právnymi predpismi, požiadavkami súvisiacich noriem a sprievodnou dokumentáciou výrobcu.

Revízie protipožiarnych omietok sú dôležité na:

  • zamedzenie strát na zdraví ľudí a zvierat, zaistenie bezpečnej evakuácie,
  • zamedzenie strát šírením ohňa a dymu na majetku dotknutej stavby a okolitých stavieb požiarom ohrozených,
  • zamedzenie sankcií pri preventívnej kontrole HZS,
  • umožnenie účinného a bezpečného zásahu HZS,
  • uplatnenie poistných udalostí na základe platných kontrol prevádzkyschopnosti.

Ako spoznáme protipožiarnu omietku na oceľovej či betónovej konštrukcii?

Protipožiarna omietka na konštrukciách má typickú kvapľovú štruktúru. Nanáša sa vo vrstvách až 70 mm podľa typu prvku a požadovanej požiarnej odolnosti. O použitej aplikácii sa dozvieme z projektovej dokumentácie či deštruktívnej skúšky.

Kontroly požiarnych omietok sa musia vykonávať na oceľových konštrukciách, prvkoch z betónu, lepených uhlíkových lamelách a na konštrukciách z betónu vliatych do trapézových plechov.

Samotnou kontrolou naše služby nekončia. V prípade potreby opravy poškodených miest zaistíme ich obnovu.