Revize - protipožární obklady

Úvod Revize a kontroly PBZ Revize - protipožární obklady

Protipožární obklady jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního zařízení stavby dle smyslu § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a § 9 vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci.

Revize protipožárních obkladů spadá pod povinnost pravidelných ročních revizí. Kontroly jsou prováděny v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, požadavky souvisejících norem a průvodní dokumentací výrobce.

Revize protipožárních obkladů jsou nezbytné:

  • k zamezení ztrát na zdraví lidí a zvířat, zajištění bezpečné evakuace,
  • k zamezení ztrát šířením ohně a kouře na majetku dotčené stavby a okolních staveb požárem ohrožených,
  • k zamezení sankcí při preventivní kontrole HZS,
  • k umožnění účinného a bezpečného zásahu HZS,
  • k uplatnění pojistných událostí na základě platných kontrol provozuschopnosti.

Jak poznáme protipožární obklad?

Na první pohled protipožární obklad rozeznat nelze. Může být opatřen mnoha způsoby povrchových úprav (od nátěru, omítky až po keramický obklad). O použité aplikaci se dozvíme z projektové dokumentace.

Kontroly požárních obkladů se musí provádět na prvcích z oceli, betonu, lepených uhlíkových lamelách a na konstrukcích z betonu vlitých do trapézových plechů.

Naše společnost zajišťuje kontroly provozuschopnosti systémů firem Isover, Paroc, Rockwooll, Knauf a Siniat na základě platných osvědčení.

Samotnou kontrolou naše služby nekončí. V případě potřeby opravy poškozených míst zajistíme jejich obnovu.