Revize – požární ucpávky

Úvod Revize a kontroly PBZ Revize – požární ucpávky

Požární ucpávky nebo i nazývané protipožární ucpávky či požární prostupy, nalezneme v dnešní době v každém objektu. Jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního zařízení stavby dle smyslu §5 odst. 1 písm. a) zákona
č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a § 9 vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci. Podléhají proto povinnosti pravidelných ročních revizí. Kontroly jsou prováděny v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, požadavky souvisejících norem a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok, pokud není stanovena lhůta kratší.

Revize požárních ucpávek:

  • zamezení ztrát na zdraví lidí a zvířat, zajištění bezpečné evakuace,
  • zamezení ztrát šířením ohně a kouře na majetku dotčené stavby a okolních staveb požárem ohrožených,
  • zamezení sankcí při preventivní kontrole HZS,
  • umožnění účinného a bezpečného zásahu HZS,
  • uplatnění pojistných událostí na základě platných kontrol provozuschopnosti.

Kromě revizí nabízíme i servis a doplnění nevyhovujících požárních prostupů zjištěných při kontrolách od drobných prostupů jednotlivých kabelů až po konstrukční spáry či kombinované prostupy.

KONTAKTUJTE NÁS


Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.