Revize - požární klapky a stěnové uzávěry

Úvod Revize a kontroly PBZ Revize - požární klapky a stěnové uzávěry

Požární klapky a požární stěnové uzávěry nalezneme v dnešní době víceméně v každém objektu. Jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního zařízení stavby (dle smyslu §5 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a § 7 odst. 4 vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci). Revize požárních klapek a uzávěrů je tedy povinností, a to formou pravidelných ročních kontrol (revizí). Kontroly klapek a uzávěrů jsou prováděny v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, požadavky souvisejících norem a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok, pokud není stanovena lhůta kratší (zejména u nově zabudovaných požárních klapek).

Provozuschopnost těchto prvků je velmi důležitá z hlediska bezpečnosti.

Revize požárních klapek a požárních stěnových uzávěrů se provádí z důvodu:

  • zamezení ztrát na zdraví lidí a zvířat, zajištění bezpečné evakuace,
  • zamezení ztrát šířením ohně a kouře na majetku dotčené stavby a okolních staveb požárem ohrožených,
  • zamezení sankcí při preventivní kontrole HZS,
  • umožnění účinného a bezpečného zásahu HZS,
  • uplatnění pojistných událostí na základě platných kontrol provozuschopnosti.

Samotnou kontrolou těchto prvků naše služby nekončí. Zajišťujeme i servis např. doizolování předepsanou izolací výrobcem požárních klapek zabudovaných mimo hranu zazdění, správné vyvěšení požárních klapek, promazání pohyblivých součástí, vyčištění zanesených komponent. Výměna originálních dílů je samozřejmostí.