Nouzové osvětlení nalezneme v dnešní době především v komerčních a průmyslových objektech. Je nedílnou součástí požárně bezpečnostního zařízení stavby a proto na ně dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. O požární prevenci a následných novelizací spadá povinnost pravidelných ročních kontrol (revizí). Kontroly jsou prováděny v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, požadavky souvisejících norem a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok, pokud není stanovena lhůta kratší.

Kontroly (revize) provozuschopnosti nouzového osvětlení jsou důležité z mnoha hledisek:

  • zamezení ztrát na zdraví lidí a zvířat, zajištění bezpečné evakuace
  • zamezení ztrát šířením ohně a kouře na majetku dotčené stavby a okolních staveb požárem ohrožených
  • zamezení sankcí při preventivní kontrole HZS
  • umožnění účinného a bezpečného zásahu HZS
  • uplatnění pojistných událostí na základě platných kontrol provozuschopnosti

Doporučujeme mít toto požárně bezpečnostní zařízení v provozuschopném stavu.

Třídění nouzového osvětlení

  • náhradní osvětlení – přímá náhrada normálního osvětlení, umožňuje pokračovat v běžné činnosti bez významných omezení. Elektrická energie je dodávána ze záložního zdroje, např. dieselagregát.
  • nouzové únikové osvětlení – umožňuje bezpečnou evakuaci z objektu při výpadku elektrické energie
  • nouzové osvětlení únikových cest umožňuje bezpečnou evakuaci na únikových cestách a zajišťuje snadné dosažení požárně bezpečnostních zařízení (hasící přístroj, hydrant, …) při výpadku elektrické energie
  • nouzové osvětlení prostor s velkým rizikem – zajišťuje bezpečné ukončení činností při potenciálně nebezpečných procesech při výpadku elektrické energie

Naše další oblasti