Co má obsahovat doklad o kontrole?

Úvod Blog Co má obsahovat doklad o kontrole?

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:

1)

Údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle; u osoby zapsané u obchodního rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu

2)

adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provedena, není-li shodná s adresou sídla provozovatele dle č.1

3)

umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení

4)

výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení

5)

datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti

6)

písemné potvrzení, že osoba, která provedla montáž, revizi, kontrolu, údržbu a opravu níže uvedených zařízeních, odpovídá za kvalitu provedené činnosti a že při tom splnila podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentace výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení nebo hasicího přístroje. Podnikatel musí vyznačit údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci musí poskytnout údaj o tomto zápisu; zaměstnanec vyznačuje obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele