Revízia – požiarne uzávery

Úvod Revízie a kontroly PBZ Revízia – požiarne uzávery

Medzi požiarne uzávery patria, samozrejme, protipožiarne dvere, okná, revízne dvierka a panikové kovania a zámky, ktoré nájdeme v súčasnosti v každom objekte. Sú nedeliteľnou súčasťou požiarno-bezpečnostného zariadenia stavby podľa zmyslu § 5 ods. 1 písm. a) zákona
č. 133/1985 Zb. o požiarnej ochrane a § 9 vyhlášky 246/2001 Zb. o požiarnej prevencii. Podliehajú preto povinnosti pravidelných ročných revízií. Kontroly sú vykonávané v rozsahu a spôsobom stanoveným právnymi predpismi, požiadavkami súvisiacich noriem a sprievodnou dokumentáciou výrobcu najmenej raz za rok, pokiaľ nie je stanovená lehota kratšia.

Revízie požiarnych uzáverov a panikových kovaní a zámkov sú dôležité z dôvodu:

  • zamedzenia strát na zdraví ľudí a zvierat, zaistenia bezpečnej evakuácie,
  • zamedzenia strát šírením ohňa a dymu na majetku dotknutej stavby a okolitých stavieb požiarom ohrozených,
  • zamedzenia sankcií pri preventívnej kontrole HZS,
  • umožnenia účinného a bezpečného zásahu HZS,
  • uplatnenia poistných udalostí na základe platných kontrol prevádzkyschopnosti.

Okrem revízií ponúkame aj servis nevyhovujúcich požiarnych uzáverov. Pre investora sme schopní dodať a zaistiť opravu od nastavenia samozavieračov, padacích líšt až po výmenu poškodených dverí a zárubní.

KONTAKTUJTE NÁS


Odoslaním formulára súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov.